Studieregler
Møde- og aktivitetspligt

Som studerende på Odsherreds Gymnasium (OG) har du nogle forpligtelser, du skal overholde:

 • Du har pligt til at møde til undervisningstimerne, til skriveværkstedet, hvis du er indkaldt til at være der, samt i de tilfælde hvor din lærer har lagt det skriftlige arbejde til at finde sted på skolen.
 • Du skal aflevere alle skriftlige opgaver til tiden.
 • Du skal deltage aktivt i dine undervisningstimer.
 • Du har pligt til at møde til terminsprøver, årsprøver og lignende efter OGs prøve og eksamensbestemmelser. Er du forhindret i at møde frem til disse på grund af sygdom, kan du blive pålagt at fremskaffe en lægeerklæring.

Odsherreds Gymnasium skal føre kontrol med dit fremmøde. Det gælder både i de enkelte fag og samlet set. Alle slags fravær tæller med: Forsinkede tog, familiefester eller influenza og anden sygdom. Det er fordi, vi skal godkende, at du har fulgt undervisningen i alle fag på en tilfredsstillende måde, når vi indstiller dig til eksamen.

 • Du har også pligt til at aflevere skriftlige opgaver. Opgaverne skal afleveres til tiden og skal godkendes med hensyn til omfang og kvalitet. Kvalitet betyder her, at du har gjort en indsats for at løse opgaven, og du selv har udarbejdet den. De skriftlige opgaver omfatter også dansk-historie opgaven i 1.g og studieretningsopgaven i 2.g. Dine lærere fører kontrol med antallet af afleverede opgaver i Lectio.
Fravær og fastholdelse

I forbindelse med fravær skal du gøre følgende:

 • Udfylde en fraværsseddel på kontoret og eventuelt fortælle din teamlærer eller din studievejleder, hvorfor du har været fraværende.
 • Du skal selv løbende holde styr på dine fraværstimer og notere årsagerne. Så kan din studievejleder altid få de informationer, hvis han/hun har brug for dem.
 • Har du et højt fravær, bliver du indkaldt til en samtale hos din studievejler, der udformer en handlingsplan i samarbejde med dig. På handlingsplanen aftales også en dato til en samtale, hvor studievejlederen vil følge op på din handlingsplan.
 • Hvis du ikke overholder den handlingsplan, du og din vejleder har aftalt, og der ikke er særlige forhold, der giver dispensation i forhold til den manglende opfyldelse af handlingsplanen, vil du få en skriftlig advarsel. Er du under 18 år sendes den samtidig til dine forældre eller værge sammen med en kontrakt, der skal underskrives af dine forældre eller værge og afleveres til Odsherreds Gymnasium.
 • Skyldes dit fravær faglige eller personlige udfordringer eller problemer, kan du blive tilbudt en mentor, der kan støtte dig i dit videre forløb.
 • Hvis dit fravær skyldes sygdom, kan du blive bedt om en lægeerklæring, som du selv skal betale.

Hvis du på forhånd ved, at du vil være fraværende i længere tid, fx på grund af et hospitalsophold, skal du tage kontakt til din studievejleder eller din teamlærer, så I sammen kan tackle situationen så godt som muligt.

Oprykning til 2.g og 3.g

Er dit karaktergennemsnit mindst to ved skoleårets afslutning, har du krav på at blive rykket op til næste klasse. I dit gennemsnit indgår din afsluttende årskarakter, og de karakterer du har opnået ved eksamener og årsprøver i den pågældende termin.

Har du ikke opnået mindst to i gennemsnit af ovennævnte karakterer ved skoleårets afslutning, kan OG nægte dig at rykke op i næste klasse. Det vurderer vi ud fra, om den løbende evaluering af dig viser, at du ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen på det pågældende klassetrin. Du har som elev mulighed for at udtale dig, før den endelige beslutning træffes af OGs ledelse.

Er du nægtet at blive rykket op til næste klassetrin, kan rektor give dig tilladelse til at gå det pågældende klassetrin om en gang. Lykkes det dig heller ikke anden gang at få mindst to i karaktergennemsnit, bliver du udmeldt af Odsherreds Gymnasium.

Sanktioner

Odsherred Gymnasium følger Ministeriet for Børn og Undervisnings retningslinjer for sanktioner.

Hvis du som elev ikke overholder OGs studieregler, får du en skriftlig advarsel.

Det kan få følgende konsekvenser:

 • Du kan blive udelukket fra konkrete arrangementer og aktiviteter.
 • Du kan blive udelukket fra at deltage i undervisning i op til ti dage på et skoleår, og det vil i så fald blive registreret som fravær.
 • Du kan blive henvist til at aflægge prøve i alle de fag, der kan afsluttes med en prøve på det pågældende klassetrin i det det pågældende år.
 • Du kan miste retten til at blive indstillet til en prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år.
 • I værste fald kan du blive bortvist (blive udmeldt af OG).
 • Du kan miste retten til SU:
  Hvis du har mange fraværsdage
  Ikke har afleveret alle de skriftlige opgaver, du skal.
Regler ved snyd under eksamen

Snyder du under en eksamen – uanset om det er mundtlig eller skriftlig eksamen, har Ministeriet for Børn og Undervisning bestemt, at du skal bortvises fra eksamen.

Det betyder, at du så først kan gå til eksamen ved den næste eksamenstermin. Se skolens eksamensregler og eksamensbekendtgørelsen på Ministeriet for Børn og Unges hjemmeside. Tjek her.

Regler ved snyd i forbindelse med skriftlige afleveringer

Du må naturligvis ikke skrive af efter andre. Hvis du gør det alligevel, vil din lærer gøre dig opmærksom på, at din opgave indeholder afsnit, der er skrevet af uden kildehenvisning.

Bliver du ved med at skrive af, kan du få en mundtlig eller skriftlig advarsel, der i sidste ende kan resultere i, at du bliver bortvist fra Odsherred Gymnasium.

Klageadgang

Du (og dine/din forældre/værge, hvis du er under 18 år) kan klage over rektors afgørelse med hensyn til sanktioner. Klagen indgives inden to uger efter afgørelsen. Den adresseres til Ministeriet for Børn og Undervisning og afleveres skriftligt til rektor, der sender klagen videre sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før klagen sendes videre skal rektor give dig (eller dine/din forældrene/værge) mulighed for at kommentere rektors udtalelse. Dette skal ske inden en uge.

OGs Ordensregler. Tjek her.

 • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

  Albert Einstein

 • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

  Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

 • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

 • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

  – Klara, 1a