Ordensregler

Ordensregler

Vi er mange mennesker på Odsherreds Gymnasium (OG), der skal omgås hinanden til dagligt, derfor er det naturligt, at der er nogle ordensregler. Vi tror på få og enkle regler, som vi til gengæld forventer, at du overholder.

 • Vis hensyn over for mennesker, inventar og bygning.
 • Du må indtage mad og drikkevarer alle steder, på nær i undervisningslokalerne. Har du vand i flaske med skruelåg, må du gerne tage den med ind i klasseværelserne.
 • Vi hjælper hinanden med at holde OG Derfor skal du altid rydde op efter dig – det gælder hver dag og over alt på skolen, hvor du færdes.
 • Vinduer og døre lukkes, lyset slukkes og stole sættes op efter hver time
 • OG har regler for brug af IT-udstyr. Tjek her
 • Det er din lærer, der definerer i hvilket omfang, du må bruge din mobiltelefon og computer i undervisningstimerne.
 • Undervisningen skal respekteres – derfor skal toiletbesøg og lignende under normale omstændigheder finde sted i frikvartererne.
 • Rygning i skoletiden er ikke tilladt. Efter skoletid er det ikke tilladt at ryge på skolens grund. Forbuddet gælder også E-cigaretter og snus
 • Alkohol, og rusmidler generelt, er forbudt på hele skolens område. Det betyder også, at du ikke må møde påvirket i skole, og du heller ikke må indtage hverken alkohol eller rusmidler i de timer, du er i skole.
 • Ved fester på OG må der, efter aftale med skolens ledelse, udskænkes sodavand og øl – eller tilsvarende typer drikkevarer. Egne drikkevarer skal du lade blive hjemme.

Grove eller gentagne brud på disse regler kan medføre bortvisning fra skolen.

Antimobbestrategi Odsherreds Gymnasium

Det er en af de grundlæggende værdier for Odsherreds Gymnasium, at man skal behandle hinanden med respekt. Derfor er det helt naturligt, at det under ingen omstændigheder kan accepteres, at der foregår mobning.

 Om mobning

På Odsherreds Gymnasium anvendes følgende definition af mobning:

En person mobbes, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere, og ofte på et sted, hvor han eller hun er tvunget til at opholde sig.

Ved mobning er der altså tale om, at en person generes flere gange, og mobningen kan enten være direkte i form af fysiske handlinger (fx fysisk kontakt, mimik eller verbal nedværdigelse) eller indirekte (fx sladder eller isolation). Mobning kan foregå, når to personer fysisk er sammen, eller når de er adskilt – fx ved mobning over sociale medier.

 Tiltag mod mobning

De væsentligste tiltag i forhold til at undgå mobning er:

 • at eleverne fra første dag på skolen oplever, at alle aktiviteter på skolen (undervisning, fester, caféer, osv.) afvikles på en måde, hvor alle på enhver måde behandles med respekt
 • at eleverne orienteres om skolens studie- og ordensregler
 • at eleverne oplever, at der gribes ind, såfremt nogle ikke bliver behandlet respektfuldt
 • at personalet er bekendt med og følger den foreliggende antimobbestrategi

 Procedure i forbindelse med mobning

Nedenstående procedure i forbindelse med mobning vedrører mobning af elever på Odsherreds Gymnasium foretaget af en person, der har sin daglige gang på gymnasiet.

 1. Hvis en lærer er vidne til mobning eller får kendskab til forekomsten af mobning, skal der handles snarest muligt, og senest inden for et par dage. Mobberen skal konfronteres, og det skal gøres helt klart, at mobningsadfærden er uacceptabel. Læreren, der har opdaget mobning, sørger for konfrontationen eller orienterer studievejlederen, som derpå sørger for at konfrontere mobberen.
 2. Når en elev er blevet konfronteret som mobber, noteres det af studievejlederne under den pågældende mobbers navn med en kort beskrivelse af mobberiet og ledelsen orienteres. Der kan iværksættes eventuelle sanktioner – jf. studie- og ordensreglerne – og tages stilling til, om forældrene skal orienteres, såfremt mobberen er under 18 år.
 3. Offeret skal først og fremmest beskyttes. Det skal gøres klart for mobbeofferet, at vedkommende altid skal orientere skolen (lærerteam, studievejleder, ledelse mv.), hvis der opleves mobning. Desuden skal det afdækkes, om mobbeofferet har brug for videre støtte – fx i form af samtaler med lærerteam, studievejleder, coach eller psykolog. Der gøres et kort notat af studievejlederen om sagen.
 4. Hvis en lærer får begrundet mistanke om, at der forekommer mobning, følges der op. Det kan fx være i forbindelse med en elevtrivselsundersøgelse, hvor en eller flere elever anonymt tilkendegiver en oplevelse af at være mobbet. Hvis en lærer har mistanke om mobning af en konkret elev, opsøger læreren eleven, eller læreren orienterer lærerteamet, studievejlederen eller ledelsen, der inden for en uge følger op på sagen.
 5. Hvis et andet personalemedlem end en lærer er vidne til mobning, får kendskab til forekomsten af mobning eller har mistanke om mobning, orienteres ledelsen, der følger op på sagen – jf. punkt 1 og 2 Procedure i forbindelse med mobning

Klageadgang

Hvis en elev oplever, at skolen ikke på passende vis griber ind i forhold til mobning kan eleven klage til rektor. Det samme kan forældremyndighedsindehaveren, såfremt eleven er under 18 år. Eleven skal sende en begrundet klage. Hvis rektor ikke giver klageren fuldt medhold, sender rektor klagen og begrundelsen for afgørelsen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø

Sanktioner

Odsherred Gymnasium følger Ministeriet for Børn og Undervisnings retningslinjer for sanktioner.

Hvis du som elev ikke overholder OGs ordensregler, får du en skriftlig advarsel.

Det kan få følgende konsekvenser:

 • Du kan blive udelukket fra konkrete arrangementer og aktiviteter.
 • Du kan blive udelukket fra at deltage i undervisning i op til 10 dage på et skoleår, og det vil i så fald blive registreret som fravær.
 • Du kan blive henvist til at aflægge prøve i alle de fag, der kan afsluttes med en prøve på det pågældende klassetrin i det det pågældende år.
 • Du kan miste retten til at blive indstillet til en prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år.
 • I værste fald kan du blive bortvist (blive udmeldt af OG).
 • Du kan miste retten til SU: