Studieregler GYM10

Skolens studieregler handler om dine forpligtelser

Møde- og aktivitetspligt
 • du har mødepligt til undervisningen
 • du har pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver til tiden
 • du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen.
 • du har pligt til at møde til terminsprøver, 10. klassesprøver og lignende efter ministeriets prøve. Er du forhindret i at møde frem til disse på grund af sygdom, kan du blive pålagt at fremskaffe en lægeerklæring.

Skolen fører kontrol med dit fremmøde, både i de enkelte fag og samlet. Når vi registrerer dit fravær, tæller alle slags fravær med: Forsinkede tog, familiefester eller vinterinfluenzaen. Det er fordi, vi skal godkende, at du har fulgt undervisningen i alle fag på en tilfredsstillende måde, når vi indstiller dig til prøve.

Du har også pligt til at aflevere skriftlige opgaver. Opgaverne skal afleveres til tiden og skal godkendes med hensyn til omfang og kvalitet. Kvalitet betyder her, at du har gjort en indsats for at løse opgaven og at du selv har udarbejdet den. Dine lærere fører kontrol med antallet af afleverede opgaver.

Fravær og fastholdelse

I forbindelse med fravær skal du gøre følgende:

 • Du skal skrive en mail til din klasselærer med Cc til dine forældre.
 • Ved højt fravær kontaktes hjemmet og der bliver i samarbejde med klasselærer og evt. koordinator lavet en aftale for nedbringelse af fraværet.
 • Hvis fraværet fortsat er for højt indkaldes hjemmet til en samtale med klasselærer, koordinator og evt. UU-vejleder, hvor der vil blive lagt en plan for elevens fremadrettede skoleforløb.
 • Du kan evt. blive bedt om en lægeerklæring, hvis dit fravær skyldes sygdom. Lægeerklæringen skal du selv betale.

Tag kontakt med din klasselærer eller din koordinator, hvis du på forhånd ved, at du vil være fraværende i længere tid (fx på grund af et hospitalsophold), så vi sammen kan tackle situationen så godt som muligt.

Skolen reagerer på elevernes fravær ud fra et skøn, hvor vi vurderer den enkelte elevs samlede situation.

Sanktioner

Skolen følger Ministeriet for Børn og Undervisnings retningslinjer for sanktioner.

Hvis en elev ikke overholder skolens studie- og ordensregler indkaldes hjemmet til en samtale.

Herefter kan følgende sanktioner blive iværksat
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil syv dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
 • Bortvisning (udmeldelse).
Regler ved skriftlige og mundtlige prøver

I tilfælde af snyd ved mundtlig eller skriftlig prøve har Ministeriet for Børn og Undervisning bestemt, at eleven bortvises fra prøven. Man kan så først gå til eksamen ved den næste eksamenstermin. Se prøvebekendtgørelsen på Ministeriet for Børn og Unges hjemmeside. Tjek her.

Regler ved snyd i forbindelse med skriftlige afleveringer

I tilfælde af afskrift af en afleveringsopgave gør læreren eleven opmærksom på at opgaven indeholder afsnit der er skrevet af uden kildehenvisning. I gentagne tilfælde kan eleven tildeles en mundtlig/skriftlig advarsel og kan i sidste ende risikere at blive bortvist fra skolen.

Klageadgang

Du (og dine forældre, hvis du er under 18 år) kan klage over rektors og koordinators afgørelse med hensyn til sanktioner. Klagen indgives inden to uger efter afgørelsen. Den adresseres til Ministeriet for Børn og Undervisning og afleveres skriftligt til rektor og koordinator, der videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før videresendelse skal rektor og koordinator give eleven (eller forældrene) mulighed for at kommentere rektors og koordinators udtalelse. Dette skal ske inden en uge.

OGs Ordensregler. Tjek her.