Beredskabsplaner

Instruktion om evakuering ved brand

Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Odsherreds Gymnasium

Indholdsfortegnelse

Indledning

Ressourcegruppen. Ressourcegruppens opgaver

En elevs dødsfald/ulykke

Umiddelbart efter meddelelse om dødsfald/ulykke

Om begravelsen

Opfølgning

En ansats dødsfald/ulykke

Umiddelbart efter dødsfaldet/ulykken

Om begravelsen

Opfølgning

En elev mister en af sine nærmeste

I et langvarigt sygdomsforløb

Ved Dødsfald

Ulykker i skolesammenhæng

Ulykker på skolen

Ulykker uden for skolen

Indledning

I forlængelse af nogle oplevelser og erfaringer fra elevers krisesituationer har vi på OG etableret et beredskab. Vi har nemlig ikke i alle situationer håndteret krisesituationerne på en måde, som vi synes, vi kunne være tilfredse med efterfølgende.

Derfor har vi nu lavet en beredskabsplan, som i højere grad skulle sætte os i stand til at håndtere tilsvarende vanskelige situationer i fremtiden.

Ressourceqruppen

OG har etableret en ressourcegruppe som består af følgende personer:

Marianne Munch Svendsen (MS), Niels-Peter Andersson (NPA), Herluf Forchammer (HF), Rikke Glenstrup (RG)

Ressourcegruppens opgaver

Ressourcegruppen er et koordinerende og informerende (eventuelt rådgivende) til rådighed værende organ.

Ved akutte hændelser sammenkalder rektor ressourcegruppens tilstedeværende medlemmer til møde. Ved mødet fordeles/koordineres de forskellige umiddelbare opgaver i forbindelse med hændelsen. Behovet for ekstern hjælp vurderes.

Ved ikke akutte hændelser er opgaverne følgende

 • at være kontaktperson for den pågældende elev el. have en koordinerende funktion i forhold til en anden kontaktlærer og ressourcegruppen/de øvrige ansatte.
 • at informere de relevante lærere/ansatte, så der følges op på hændelsen
 • efter ønske at rådgive ansatte, som har med elever i krise og sorg at gøre, særligt med henblik på at henvise til litteratur.
 • at opdatere og evaluere omsorgsplanen.
 • at informere nye elever/ansatte om beredskabsplanen

En elevs dødsfald/ulykke

Lige efter dødsfaldet/ulykken.

1.  Personalet underrettes ved en samling på lærerværelset. De lærere, som ikke er tilstede på skolen, men som har den pågældende elev, får så vidt overhovedet muligt personligt besked herom.

2.  Eleverne underrettes ved samling i kantinen. Der tilbydes en sammenkomst ved skoledagens afslutning.

Hvis information ad denne vej ikke er mulig fx på grund af eksamen, drøfter ressourcegruppen alternative muligheder.

Elevens stamklasse samles. Den første time efter meddelelsen vil to af klassens lærere eller en lærer og en studievejleder (gerne fra ressourcegruppen) være tilstede og tale med eleverne.

Disse vurderer også, om klassen har behov for samtale med en udefra kommende psykolog.

3.  Rektor eller eventuelt en anden lærer har kontakt til forældrene.

Om begravelsen

Hvis begravelsen er annonceret, gives mulighed for, at alle, der ønsker det, kan deltage.

Rektor eller en anden lærer tager sig af de praktiske ting i den forbindelse.

Tiden efter

Klassens studievejleder tager, typisk efter en uge initiativ til, at klassekammeraterne kan tale om hændelsen sammen med studievejlederen (eller eventuelt en anden kontaktlærer).

En ansats dødsfald/ulykke

Lige efter dødsfaldet/ulykken.

Personalet underrettes ved en samling på lærerværelset. De lærere, som ikke er tilstede på skolen, får så vidt overhovedet muligt personligt besked herom.

Eleverne underrettes ved samling i kantinen.

Hvis det er en lærer der er død, gives lærerens klasser mulighed for at tale om det skete sammen med en fra ressourcegruppen, studievejlederen eller eventuelt en tredje lærer.

Ressourcegruppen vurderer, hvad der skal gøres i forhold til personalet (skal skolen lukkes? Skal personalet blot stilles frit? Eller?)

Om begravelsen

Hvis begravelsen er annonceret, gives mulighed for, at alle, der ønsker det, kan deltage.

Rektor eller en anden lærer tager sig af de praktiske ting i den forbindelse.

Tiden efter

Ressourcegruppen vurderer, hvad der kan gøres for at sikre berørte den fornødne støtte.

En elev mister en af sine nærmeste

I et langvarigt sygdomsforløb.

Så snart kontoret eller en lærer får besked om alvorlig sygdom i hjemmet hos en elev, orienteres ressourcegruppen.

Eleven orienteres om, at gruppen gerne vil støtte – og vælger en kontaktperson, – som dog også kan være en anden lærer. Denne står til rådighed og vurderer i den enkelte situation, hvor høj grad af støtte eleven har brug for.

Så snart kontoret eller en lærer får besked om dødsfald i en elevens hjem, orienteres ressourcegruppen. Kontaktpersonen eller rektor tager kontakt til hjemmet.

Efter aftale med eleven og/eller dennes familie orienteres klassen af rektor eller en anden fra ressourcegruppen (kontaktpersonen typisk).

Når eleven vender tilbage til skolen, henvender hun sig til rektor. De aftaler det videre forløb (vil eleven selv fortælle? Skal kontaktperson/rektor orientere yderligere? Etc.)

Ved pludseligt dødsfald

Her er proceduren den samme fra punkt 2 og frem.

Alvorlige ulykker i skolesammenhæng.

Ulykker uden for skolen

De involverede lærere informerer skolen.

Rektor (eller eventuelt de involverede lærere) underretter elevens hjem om ulykken. Ved dødsfald underretter rektor elevens hjem. Personalet informeres ved samling af rektor eller en fra ressourcegruppen.

Eleverne informeres ved samling i kantinen.

Personale og elever informeres ikke, før der er sikkerhed for at alle pårørende har fået besked.

Ulykker på skolen

Proceduren er den samme fra punkt 2.

 • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

  Albert Einstein

 • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

  Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

 • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

 • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

  – Klara, 1a