Værdigrundlag

Skolens fælles værdigrundlag

 • En skole, hvor kvalitet i undervisningen prioriteres højt – fagligt og pædagogisk
 • En skole, som bygger på gensidig respekt mellem alle ansatte og elever.
 • En skole, hvor miljøet prioriteres højt.
 • En skole, hvor alle parter inddrages i beslutningerne.
 • En skole, hvor internationalisering er på dagsordenen.
 • En skole, hvor de kreative og musiske aktiviteter prioriteres højt.
 • En skole med en fast forankring i lokalsamfundet.

Værdigrundlaget i praksis

 • Elever og lærere møder til tiden og er velforberedte.
 • Undervisningen er levende og dynamisk og foregår i et godt og trygt arbejdsklima.
 • Evaluering af elevernes standpunkt og af undervisningens indhold og form foretages løbende.
 • I lærerteam foretages en koordinering af undervisningen – både den mundtlige og skriftlige.
 • Der afsættes tilstrækkelige midler til personalets efter- og videreuddannelse.
 • Lærerne holder sig à jour fagligt og pædagogisk.
 • Alle væsentlige beslutninger høres i elevråd og MED-repræsentationen.
 • Udadrettede aktiviteter, internationalt samarbejde og udveksling finder sted i tæt samarbejde med vore udenlandske venskabsskoler.
 • Der samarbejdes løbende med de afleverende skoler – introforløb, brobygning m.v.
 • Skolens lokaler stilles til rådighed for kulturelle arrangementer af forskellig art – foredrag, koncerter og lign.
 • Vi lægger vægt på en høj standard vedr. rengøring og bygningsvedligeholdelse.
 • Skolen er røgfri.
 • De enkelte punkters rækkefølge er ikke udtryk for en prioritering.
 • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

  Albert Einstein

 • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

  Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

 • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

 • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

  – Klara, 1a