Værdigrundlag

Skolens fælles værdigrundlag

 • En skole, hvor kvalitet i undervisningen prioriteres højt – fagligt og pædagogisk
 • En skole, som bygger på gensidig respekt mellem alle ansatte og elever.
 • En skole, hvor miljøet prioriteres højt.
 • En skole, hvor alle parter inddrages i beslutningerne.
 • En skole, hvor internationalisering er på dagsordenen.
 • En skole, hvor de kreative og musiske aktiviteter prioriteres højt.
 • En skole med en fast forankring i lokalsamfundet.

Værdigrundlaget i praksis

 • Elever og lærere møder til tiden og er velforberedte.
 • Undervisningen er levende og dynamisk og foregår i et godt og trygt arbejdsklima.
 • Evaluering af elevernes standpunkt og af undervisningens indhold og form foretages løbende.
 • I lærerteam foretages en koordinering af undervisningen – både den mundtlige og skriftlige.
 • Der afsættes tilstrækkelige midler til personalets efter- og videreuddannelse.
 • Lærerne holder sig à jour fagligt og pædagogisk.
 • Alle væsentlige beslutninger høres i elevråd og MED-repræsentationen.
 • Udadrettede aktiviteter, internationalt samarbejde og udveksling finder sted i tæt samarbejde med vore udenlandske venskabsskoler.
 • Der samarbejdes løbende med de afleverende skoler – introforløb, brobygning m.v.
 • Skolens lokaler stilles til rådighed for kulturelle arrangementer af forskellig art – foredrag, koncerter og lign.
 • Vi lægger vægt på en høj standard vedr. rengøring og bygningsvedligeholdelse.
 • Skolen er røgfri.
 • De enkelte punkters rækkefølge er ikke udtryk for en prioritering.